Guanyin District, Taoyuan City:990.36kW

Guanyin District, Taoyuan City:990.36kW

990.36kW