Dongshi Township, Chiayi County:498.48kW

Dongshi Township, Chiayi County:498.48kW

498.48kW